Hur ser projektets verksamhet ut?

Projektets verksamhet utgörs av att genom utredningar, information, stöd och påverkansarbete bidra till att beslutade åtgärder genomförs, medel från potter kommer Bergslagsbanan tillgodo, ytterligare åtgärder ingår i nästa långsiktiga åtgärdsplan och att underlag tas fram så att kommuner och/eller andra aktörer kan utveckla ”kringtjänster” runt en väl fungerande Bergslagsbana. Ett gott samarbete med näringsliv, offentliga aktörer och angränsande projekt är av stor vikt för projektets framgång.