Varför är det viktigt att standarden förbättras på Bergslagsbanan och godsstråket väster om Vänern?

Tillsammans med godsstråket väster om Vänern utpekas Bergslagsbanan i Trafikverkets nationella långsiktsplan som ett framtida huvudstråk för transporter på järnväg. Även Näringslivets Transportråd, som representerar ett antal stora transportköpande företag i Sverige, lyfter fram Bergslagsbanan som en av tre nationella järnvägsinvesteringar de prioriterar högst. En satsning på väster om Vänern ger en ”godsjärnväg” till/från Sveriges största hamn, Göteborg, och gör att annan trafik kan utvecklas på Västra Stambanan mellan Göteborg-Hallsberg-Stockholm.