Stefan Pettersson

Intervju med Stefan Pettersson, Railrex AB, som har tagit fram rapporten ”Få utväxling på ditt industrispår”

 

Vem är Stefan Pettersson?

- Jag är uppvuxen i Ludvika men bor sedan många år i Borlänge med min familj. Till vardags driver jag sedan ett år företaget Railrex AB som erbjuder kompetens inom järnvägslagstiftning, som till 99 % bygger på EU lagstiftningen. Det gör att vi idag har kunder i Sverige och i norden men vi skulle lika gärna kunna ha kunder inom hela EU. Jag har de senaste femton åren arbetat inom transportområdet med transportpolitiska frågor och kapacitetstilldelning och avgifter på järnväg. Min erfarenhet har jag samlat på mig hos Vägverket, Banverket, Järnvägsstyrelsen och senast på Transportstyrelsen.

 

Kan du kort beskriva din rapport för den som inte har läst den?

- Den vänder sig i första hand till de kommuner som äger och har ansvar för järnvägsspår med anslutning till Bergslagsbanan. Rapporten syftar till att på ett lätt sätt beskriva och samtidigt avdramatisera de krav, lagar och regler som dessa järnvägsspår omfattas av.

Kort beskrivet är rapporten indelad i fyra delar:

  • Del ett beskriver myndigheter och aktörer inom järnvägsområdet och deras respektive ansvarsområden.
  • Del två visar på de formella krav som ställs på en infrastrukturförvaltare enligt järnvägslagstiftningen.
  • Del tre visar olika exempel på hur en kommun kan organisera det ansvar som följer av infrastrukturförvaltarskapet
  • Del fyra ger förslag till utvecklingsmöjligheter för kommuner som har eller är i stånd att investera i järnvägsinfrastruktur.

 

Vad är den viktigaste slutsatsen/budskapet i din rapport?

- Det övergripande budskapet jag vill sprida är att järnväg i det här perspektivet inte är så himla krångligt och byråkratiskt som man kan tro.

 

För övrigt vill jag framhäva två budskap:

  • Att man som kommun bör sätta in järnvägen i ett kommunalt utvecklingsperspektiv och i ett transportslagsövergripande perspektiv. Utifrån detta kan man sen lyfta fram för- och nackdelar med att transportera gods på järnväg för att bättre kunna nyttja styrkor och möjligheter på rätt sätt. I många kommuner finns det stora förbättringspotentialer för att få en mycket högre utväxling av de befintliga järnvägsspåren och dess funktion.
  • Samfinansiering av infrastruktur kommer att bli allt vanligare inom hela det transportpolitiska området. Därför är en tät och aktiv dialog med det lokala näringslivet viktigt. För att utveckla järnvägsnätet tillsammans och hitta möjligheter till samfinansiering.

 

Var det något som överraskade dig när du arbetade med uppdraget?

Rapporten är mer en betraktelse utifrån mina erfarenheter så jag har inte gjort några intervjuer eller analyser som bidragit till några överraskningar.

 

Vilka är Bergslagsbanans största utmaningar och möjligheter sett ur ditt perspektiv under de närmaste tio åren?

Den största utmaningen är att möta den ökade efterfrågan från näringslivet och persontrafiken. Att på kort sikt skapa rätt förutsättningar för kapacitetstilldelning och på längre sikt lösa de investeringsbehov som finns med ett större inslag av samfinansiering med det regionala näringslivet. Jag är övertygad om att det kommer att krävas smarta och kreativa lösningar framöver då statens bidrag inte kommer att vara lika stort som tidigare.

Här hittar du rapporten