Christer Anderstig

Intervju med Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi, som har varit med och tagit fram scenariostudien ”Effekter av uteblivna järnvägs-investeringar”.

 

Vem är Christer Anderstig?

- Jag bor i Stockholm och arbetar som seniorkonsult på WSP Analys & Strategi. Jag är docent i regional planering på KTH och har med mina trettiofem år i branschen tidigare arbetat på Inregia och Regionplanekontoret på Stockholms Läns Landsting. Mitt specialområde är samspelet mellan regionalekonomi och infrastruktur.

 

Kan du kort beskriva er rapport för den som inte har läst den?

- Vår scenariostudie sätter fingret på ett problem som normalt inte finns med i samhällsekonomiska analyser, att den här typen av industrier och verksamheter runt Bergslagsbanan faktiskt kan stå och falla med banans vara eller inte vara. Det är viktigt att efter bästa förmåga få en bild av vad som händer vid olika scenarier för de olika verksamheterna och den bilden bidrar studien till.

 

Vad är den viktigaste slutsatsen/budskapet i din rapport?

- Det är nödvändigt att ta hänsyn till om verksamheterna finns kvar i dagens utsträckning om inte kapaciteten på Bergslagsbanan förbättras.  Uteblivna åtgärder för att förbättra företagens tillgång på järnvägstransporter kommer med stor sannolikhet ge långtgående negativa effekter på ekonomi och arbetsmarknad. Både i Bergslagen men även i andra regioner. Scenariostudien visar mycket tydligt att effekter på produktion, ekonomi och arbetsmarknad måste ingå vid en samlad samhällsekonomisk bedömning av nyttor och kostnader i samband med åtgärder på Bergslagsbanan.

 

Var det något som överraskade dig när du arbetade med uppdraget?

- Jag deltog på ett seminarium i Ludvika i våras om de kommande gruvsatsningarna i regionen. Min bild av ABB:s beroende av järnvägen stod klar sedan tidigare men nu blev det även klart för mig att de kommande gruvsatsningarna står och faller med vad som händer med järnvägen.

Jag blev också positivt överraskad att de intervjuer vi har gjort med företrädare från näringslivet gav en sansad och verklighetsförankrad bild av risker och möjligheter. Det har bland annat borgat för att slutsatserna i studien vilar på en solid grund.

 

Vilka är Bergslagsbanans största utmaningar och möjligheter sett ur ditt perspektiv under de närmaste tio åren?

Den största utmaningen är den konkurrens på spåret som kommer att uppstå när näringslivet i regionen som är gravt järnvägsberoende nu får ökade transportbehov samtidigt som flera gruvor nu planerar för sin nystart. Transporter som alla är av mycket stor vikt för regionen och för svenskt näringsliv i stort.

 

Här hittar du rapporten