Guy Ehrling

Infrastruktur för tillväxt och konkurrenskraft

Guy Ehrling, kanslichef Näringslivets TransportrådTransporter och infrastruktur är ryggraden i ett modernt samhälle. Investeringar och underhåll behövs för tillväxt och konkurrenskraft för Sverige och det svenska näringslivet.

 

Guy Ehrling. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Det behövs en långsiktig, uthållig strategi för underhåll och utbyggnad av infrastrukturen. Sverige är ett stort land i utkanten av Europa, vilket gör att vi är beroende av en väl fungerande infrastruktur. Men Sverige har under lång tid underinvesterat i infrastrukturen jämfört med andra europeiska länder. Även underhållet är eftersatt.

Regeringen fattade i våras beslut om ekonomiska ramar för transportslagsövergripande investeringar i infrastruktur och underhåll för åren 2010-2021. Den ekonomiska ramen är inte tillräcklig. Ska den svenska konkurrenskraften stärkas måste ökade resurser till. Detta är en förutsättning för effektiva godsflöden i Sverige och vidare till internationella marknader. I en situation med ökad globalisering och internationalisering är väl fungerande transporter och effektiv logistik ett viktigt konkurrensmedel. Helheten – samspelet mellan transportslagen - måste fungera genom effektiva stråk och omlastningspunkter i transportkedjan.

Regeringen skriver i budgetpropositionen för 2011 att svensk ekonomi står stark. Återhämtningen sker snabbt och kommande år beräknas tillväxten i ekonomin vara hög. Inflationen förblir låg.

Ett bättre tillfälle för att genomföra långsiktigt viktiga framtidsinvesteringar torde knappast finnas. På lång sikt leder ökad handel och globalisering tillväxten framåt vilket i sin tur skapar ett ökat behov av infrastruktur. Fler transporter ställer krav på ökad kapacitet och tillgänglighet. Ett sådant långsiktigt perspektiv bör genomsyra det svenska agerandet. Det svenska agerandet på infrastrukturområdet måste bli mer proaktivt och planeringen måste bli mer fokuserad på genomförandet.

Det är helheten och kopplingen mellan de nationella och internationella transportsystemen som är viktig att lyfta fram. Näringslivets Transportråd förespråkar ett helhetstänkande, där nyckelstråk och noder prioriteras. Vi vill se snabbare åtgärder för att få bort besvärliga flaskhalsar som hämmar hela transportsystemet.

Tre centrala godsstråk är enligt Näringslivets Transportråd en riksangelägenhet:

* Ökad bärighet och kapacitet på Bergslagsbanan/Väster om Vänern.

* Dubbelspår på Hamnbanan och ny Marieholmsbro till Göteborgs Hamn.

* Dubbelspår Hallsberg – Mjölby för ökad kapacitet på hela det sammanhängande godsstråket genom Bergslagen.

Dessa tre centrala godsstråk med internationella kopplingar som diskuterats och prioriterats i decennier i tidigare planer kommer inte ens kommer att vara slutförda år 2021 med den genomförandetakt som finns nu. Ett snabbt färdigställande tidigt under planperioden 2010-2021 är högprioriterat av Näringslivets Transportråd. Stråkens betydelse för svensk export kan inte nog understrykas.

Guy Ehrling
Kanslichef, Näringslivets Transportråd

Näringslivets Transportråd är godskundernas röst i transportpolitiken. Medlemmar i Näringslivets Transportråd är drygt 30 svenska industri- och handelsföretag som t.ex. AB Volvo, Arla Foods, AstraZeneca, Coop, Electrolux, Ericsson, ICA, IKEA, Lantmännen, LKAB, SCA, SKF, SSAB och StoraEnso. Skogsindustrierna, Teknikföretagen och Svensk Handel är huvudmän för verksamheten.