Varför har näringslivets behov av en effektiv järnväg ökat i Bergslagen?

Prognoser visar att en stor ökning av godstransporterna kommer att ske under de närmaste åren. Kapacitetsbristen på järnvägen i stort men även på Bergslagsbanan, är i flera fall akut och ett stort hot mot tillväxten i Sverige och i Europa. Redan nu är stora delar av det strategiska godsnätet i Sverige fullbelagt de tider godskunderna efterfrågar. Det är också en allvarlig brist i järnvägssystemet att långa sträckor, t.ex. en flaskhals som sträckan Falun – Borlänge, är enkelspåriga och därmed ytterst känsliga för störningar.