Varför är Bergslagsbanan viktig för näringslivet i Bergslagen?

För att tillgodose näringslivets ökade behov av en effektiv järnväg och skapa förutsättningar för redan beslutade kapacitetsökningar krävs ett robust järnvägsnät med alternativa vägar som har god kapacitet, som till exempel en väl fungerande transportväg väster om Vänern.

I ett större perspektiv fungerar det stora företagen som en motor för positiv utveckling och tillväxt i för näringslivet i Bergslagen där Bergslagsbanan är en viktig förutsättning och en kritisk framgångsfaktor.