Hur påverkas näringslivet av den bristande standard som råder längs Bergslagsbanan idag?

Företagen har idag svårt att få tillgång till Bergslagsbanan vilket leder till att transportkostnaderna ökar. Kapacitetsbristen leder även till förseningar och brist på produkter och gods i rätt tid vilket skapar stora ökade kostnader för företagen. Genom förbättringar av järnvägsinfrastrukturen kan företagens konkurrenskraft stärkas genom lägre transportkostnader och att tillgången till arbetskraft med rätt kompetens förbättras.